Ergotherapie

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is bedoeld voor mensen die door lichamelijke en/of psychische omstandigheden niet (meer) kunnen functioneren zoals ze dat graag zouden willen. Het doel van ergotherapie is kinderen en volwassenen in staat te stellen zo zelfstandig mogelijk te functioneren in hun eigen omgeving. Dit kan thuis zijn, op het werk, op school of elders.

Het werkterrein van een ergotherapeut is groot. Zo helpen ergotherapeuten kinderen die door een probleem in de oog- hand coördinatie moeite hebben met schijven. Maar ook ouderen worden getraind om zo lang mogelijk zelfstandig en veilig te kunnen blijven wonen.

 

Werkwijze

Een ergotherapeut is specifiek deskundig in het analyseren van complexe problemen op het gebied van het dagelijkse functioneren. De ergotherapeut gaat, voordat hij met de behandeling begint, eerst na wat het probleem precies is. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de hulpvrager, maar ook worden de activiteit en de omgeving waarin de activiteit wordt uitgevoerd in kaart gebracht. Om een compleet beeld te krijgen overlegt de ergotherapeut soms ook met de betrokken arts, fysiotherapeut, mantelzorgers, leerkrachten of andere betrokkenen.

Als alles duidelijk is maakt de ergotherapeut een concrete beschrijving van de situatie en de hulpvraag van de cliënt. Samen met de hulpvrager stelt de ergotherapeut doelen op en wordt nagegaan hoe deze doelen bereikt kunnen worden. Om de doelen te behalen kan de ergotherapeut zich richten op verandering in de persoon, de activiteit en/of de omgeving. De ergotherapeut geeft training, advies en bedenkt oplossingen. Therapie op maat dus.

 

Ergotherapie bij chronische klachten

Chronische pijn- en vermoeidheidsklachten kunnen veroorzaken dat u niet meer kan functioneren zoals u gewend was en u in een neerwaartse spiraal ben beland. Bij chronische klachten wordt er aandacht besteed aan wat chronische pijn en vermoeidheid is, welke factoren van invloed zijn en de pijn/vermoeidheid in stand houden en/of verergeren. Er wordt gekeken naar uw huidige daginvulling (door middel van de Activiteitenweger) en er wordt getracht de balans tussen belasting en belastbaarheid weer in evenwicht te brengen. U leert op een zo goed mogelijke manier met uw klachten om te gaan en het activiteitenniveau aan te passen naar uw eigen mogelijkheden.

 

Vergoeding en verwijzing

Voor vergoeding van consulten ergotherapie via uw zorgverzekering, is een verwijzing nodig van de huisarts, de bedrijfsarts of de medisch specialist.

Cliënten bij Second Care dienen zelf bij hun zorgverzekeraar na te gaan of de gekregen behandelingen vergoed worden en wat het maximaal aantal behandelingen op jaarbasis is.

Vanuit de basisverzekering worden 600 behandelminuten vergoed. Dit valt echter wel onder het wettelijk vastgesteld eigen risico, dus als u nog eigen risico over heeft, dan verrekent de zorgverzekeraar dit eerst met u voordat zij de behandelingen gaan vergoeden. Second Care heeft voor de ergotherapie contracten afgesloten met Menzis, de CZ-groep, Azivo, DSW, multizorg VRZ, Achmea/Agis,VGZ en Zorg en Zekerheid.

Indien mogelijk zal Second Care de declaraties direct naar de zorgverzekeraar sturen. Als dit niet mogelijk is, ontvangt u de factuur thuis en draagt u zelf verantwoordelijkheid voor de betaling. De tarievenlijst vindt u in de wachtkamer. Second Care kan nimmer (financieel) verantwoordelijk worden gesteld voor het niet vergoeden van behandelingen door uw zorgverzekeraar.

Tarieven

Behandeltarieven

Enkelvoudige Extramurale Ergotherapie 15 min € 16,50
Toeslag thuisbehandeling € 27,50
Screening directe toegang Ergotherapie 15 min € 16,50
Niet nagekomen afspraak € 32,00


Annuleren van afspraken
De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft besloten dat niet nagekomen afspraken of te laat afgemelde afspraken niet meer door de zorgverzekeraar vergoed mogen worden. Deze kosten worden dan ook, los van de reden, bij u in rekening gebracht.


Mocht u verhinderd zijn voor de afspraak, annuleert u deze dan tenminste 24 uur van te voren. Zo voorkomt u dat wij een rekening moeten sturen voor de gereserveerde tijd. Afspraken op de maandag, die maandag voor 08.45 uur worden afgezegd zullen niet berekend worden. U kunt ons dagelijks telefonisch bereiken van 08.00 uur tot 17.00 uur. Ook kunt u een mail sturen om uw afspraak te annuleren naar secinfo@secondcare.nl


Het tarief voor een niet nagekomen afspraak bedraagt € 32.

 

Klachtenregeling

Een ergotherapeut behoort alle hulp aan te bieden die u nodig heeft. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent of een klacht heeft over uw ergotherapeut. De eerste stap is om dit bespreekbaar te maken bij uw ergotherapeut.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u terecht bij het:
Klachtenloket Paramedici
Postbus 19207
3501 DE Utrecht
U kunt uw klacht ook online melden via www.klachtenloketparamedici.nl

Klachtenformulier

Onze ergotherapeuten

Onze ergotherapeuten zijn Fleur Maas en Tessa van Aken. Beiden zijn geregistreerd in het Basisregister Paramedici.